วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ
581024_03_ปกิณกะธรรมการทำความดีถวายครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ.mp3