วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ต.ค. ๕๘)

๑๘ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ
581018_07_ปกิณกะธรรมศีลพรหมจรรย์เป็นฐานของมโนมยิทธิ.mp3