วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ต.ค. ๕๘)

๒๔ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน
581024_09_ปกิณกะธรรมการพิจารณาโลกุตตรฌานกับโลกียฌาน.mp3