วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การเข้าถึงคุณของพระและวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ต.ค. ๕๘)

๑๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงคุณของพระและวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ
581010_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงคุณของพระและวางอารมณ์ความกังวลในฐานะ.mp3