วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม
581031_08_ปกิณกะธรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม.mp3