วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ต.ค. ๕๘)

๑๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย
581011_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีทุกขเวทนากับร่างกาย.mp3