วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๐)

๔ มี.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ
600304_06_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในที่สัปปายะ.mp3