วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน (ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๗)

๘ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน

571108_06_ปกิณกะธรรมการละมานะทิฏฐิและบุญทำให้เมตตากัน.mp3