วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การยกช่อฟ้าตั้งเป็นนิมิตในการอธิษฐานจิต (ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๕๗)

๓ พ.ย. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การยกช่อฟ้าตั้งเป็นนิมิตในการอธิษฐานจิต

571103_01_ปกิณกะธรรมการยกช่อฟ้าตั้งเป็นนิมิตในการอธิษฐานจิต.mp3