วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก (กรรมฐาน ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : ธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก

571026_06_กรรมฐานธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นได้ยาก.mp3