วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๕ ต.ค. ๕๗)

๕ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า