วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การถึงความพร้อมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๔ ต.ค. ๕๗)

๔ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถึงความพร้อมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์