วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร