วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเห็นอุปาทาน (ปกิณกะธรรม ๒๖ ต.ค. ๕๗)

๒๖ ต.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเห็นอุปาทาน

571026_03_ปกิณกะธรรมการเห็นอุปาทาน.mp3