วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร
571011_08_พระเมตตาพร.mp3