วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571012_06_พระเมตตาพร.mp3