วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571030_06_พระเมตตาพร.mp3