วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์ (เทศน์ ๑๘ ต.ค. ๕๗)

๑๘ ต.ค. ๕๗ - เทศน์ : การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์

571018_01_เทศน์การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์.mp3