วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน

571211_05_ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน.mp3