วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม (ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม

571228_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม.mp3