วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571228_07_พระเมตตาพร.mp3