วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กายกับจิต อย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กายกับจิต อย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง

571231_05_ปกิณกะธรรมกายกับจิตอย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง.mp3