วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า

571212_02_เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า.mp3