วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อารมณ์พระนิพพานคือความดับซึ่งตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๕๙)

๒๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพานคือความดับซึ่งตัณหา
590723_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระนิพพานคือความดับซึ่งตัณหา.mp3