วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้
590709_03_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3