วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๕๙)

๙ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด
590709_04_ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรระลึกคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด.mp3