วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๙)

๓ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมคติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น
590703_06_ปกิณกะธรรมคติที่แน่นอนย่อมหลุดพ้น.mp3