วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๕๙)

๘ ก.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด
590708_13_ปกิณกะธรรมบุพกรรมไม่มีใครหลีกหนีได้นอกจากจะหลุดพ้นจากการเกิด.mp3