วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมมีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด
581107_04_ปกิณกะธรรมมีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด.mp3