วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
610728_05_ปกิณกะธรรมละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ.mp3