วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง
610721_06_ปกิณกะธรรมสมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง.mp3