วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610728_02_ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3