วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
610722_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา.mp3