วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การบังคับฝืนใจผู้อื่นเป็นบุพกรรมทำให้จิตสงบได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบังคับฝืนใจผู้อื่นเป็นบุพกรรมทำให้จิตสงบได้ยาก
610707_01_ปกิณกะธรรมการบังคับฝืนใจผู้อื่นเป็นบุพกรรมทำให้จิตสงบได้ยาก.mp3