วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บุญเป็นเครื่องเลี้ยงจิตให้เป็นสุขและบรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๑)

๕ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเป็นเครื่องเลี้ยงจิตให้เป็นสุขและบรรลุมรรคผล
610805_04_ปกิณกะธรรมบุญเป็นเครื่องเลี้ยงจิตให้เป็นสุขและบรรลุมรรคผล.mp3