วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง พึงละความพอใจเพื่อเจริญทาน ศีล ภาวนา
610818_03_เทศน์ร่างกายเป็นของไม่เที่ยงพึงละความพอใจเพื่อเจริญทานศีลภาวนา.mp3