วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บูรณะพระอุโบสถวัดพะยอมด้วยเห็นคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๑)

๒๖ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบูรณะพระอุโบสถวัดพะยอมด้วยเห็นคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนา
610826_08_ปกิณกะธรรมบูรณะพระอุโบสถวัดพะยอมด้วยเห็นคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนา.mp3