วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

หมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจ ในยามละอัตภาพ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๑)

๑๘ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจ ในยามละอัตภาพ
610818_05_ปกิณกะธรรมหมั่นละความผูกพันในฐานะไม่ให้หน่วงจิตใจในยามละอัตภาพ.mp3