วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม(ปกิณกะธรรม ๑๐ ส.ค. ๖๑)

๑๐ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตา ณ วัดธรรมาราม
610810_02_ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถด้วยความเมตตาณวัดธรรมาราม.mp3