วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝึกการให้ทานเป็นฌาน จะละความอยากได้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นฌาน จะละความอยากได้
610831_08_ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นฌานจะละความอยากได้.mp3