วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้(ปกิณกะธรรม ๓๑ ส.ค. ๖๑)

๓๑ ส.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้
610831_12_ปกิณกะธรรมผู้ละมานะรับฟังคำตักเตือนจึงจะเอาดีในการปฏิบัติได้.mp3