วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๑)

๑ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาส จิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ
610901_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีเมื่อมีโอกาสจิตจึงจะอยู่ในที่สุคติ.mp3