วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีในชาติสุดท้าย ณ วัดเขากระจิว(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๑)

๒ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในชาติสุดท้าย ณ วัดเขากระจิว
610902_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในชาติสุดท้ายณวัดเขากระจิว.mp3