วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีจิตจดจ่อด้วยอิทธิบาท ๔ จึงจะพ้นอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีจิตจดจ่อด้วยอิทธิบาท ๔ จึงจะพ้นอบายภูมิ
610908_01_ปกิณกะธรรมปฏิบัติให้เกิดผลต้องมีจิตจดจ่อด้วยอิทธิบาท๔จึงจะพ้นอบายภูมิ.mp3