วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต
610908_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต.mp3