วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา(เทศน์ ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-เทศน์ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทาน ศีล ภาวนา
610915_03_เทศน์ทำจิตให้ผ่องใสด้วยการเจริญทานศีลภาวนา.mp3