วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

การได้พบครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรเป็นไปตามบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรเป็นไปตามบุพกรรม
610908_04_ปกิณกะธรรมการได้พบครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรเป็นไปตามบุพกรรม.mp3