วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ(เทศน์ ๒๒ ก.ย. ๖๑)

๒๒ ก.ย. ๖๑-เทศน์คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ
610922_03_เทศน์คุณธรรมของเทวดาและพรหมเป็นพื้นฐานของผู้เข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3