วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

การให้ทานอันสมบูรณ์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๑)

๘ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทานอันสมบูรณ์ในเขตพระศาสนา
610908_06_ปกิณกะธรรมการให้ทานอันสมบูรณ์ในเขตพระศาสนา.mp3