วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๑)

๑๕ ก.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒ แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ
610915_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒แนะนำการเจริญกสิณจิตแบบโลกุตระ.mp3